Canton, South Dakota Apology

  • Aired:  08/12/08
  •  | Views: 46,493

Stephen apologizes for saying South Dakota is North Dakota's dirty ashtray. (3:10)

Loading...